ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden (AV) wordt verstaan onder:
a. Weight4You : mevrouw P.J.E. Kolsteeg - Beck, h.o.d.n. Weight4You, gevestigd te Amsterdam;
b. gewichtsconsulente: lid van de Nederlandse vereniging van Gewichtsconsulenten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente;
c. cliënt : degene aan wie door de gewichtsconsulente advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
d. arts : de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulente is verwezen;
e. praktijkadres : de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulente wordt uitgeoefend.

Artikel 2 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Weight4You en de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3 Werkzaamheden
De gewichtsconsulente begeleidt cliënt in verband met gewichtsproblemen zonder medische oorzaak. De gewichtsconsulente stelt daarbij voedingsadviezen op. De gewichtsconsulente heeft een inspanningsverplichting om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden om tot een aanvaardbaar en gewenst gewicht te komen.

Artikel 4 Verwijzing
Cliënt kan de gewichtsconsulente inschakelen met of zonder een verwijzing van een arts of specialist. Indien er sprake is van een begeleiding op basis van een verwijzing door een arts of specialist, zal de gewichtsconsulente de arts of specialist op de hoogte houden van het verloop van de behandeling. Cliënt wordt in dat geval geacht voorafgaand toestemming daartoe te hebben verleend. De arts of specialist zal cliënt op de hoogte houden omtrent de contacten tussen hem / haar en de consulente, tenzij vooraf anders schriftelijk wordt overeengekomen. Cliënt zal zelf daartoe het verzoek aan de arts doen.

Artikel 5 Praktijkadres
De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Verhindering
Indien cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient cliënt de gewichtsconsulente hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien cliënt niet eerder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak bericht van verhindering aan de gewichtsconsulente geeft dan wel geen bericht van verhindering aan de gewichtsconsulente doorgeeft, is de gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak bij cliënt in rekening te brengen. Indien het een afspraak betreft op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt de termijn van 24 uur geacht te zijn ingegaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Wanneer het een afspraak op een reguliere maandag betreft, wordt de termijn van 24 uur geacht te zijn ingegaan op de voorafgaande vrijdag om 18.00 uur.

Artikel 7 Tarieven
Voorafgaand aan de behandeling deelt de gewichtsconsulente mondeling of schriftelijk mee welke tarieven zullen gelden. De tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 8 Betaling
Betaling geschiedt per consult contant of binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur door middel van overmaking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Verrekening van het verschuldigde met bestaande of vermeende vordering(en) op de gewichtsconsulente uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is cliënt van rechtswege in verzuim en wordt zonder nadere aankondiging het factuurbedrag verhoogd met € 2,50 administratiekosten. Indien betaling van de factuur binnen 60 dagen na de factuurdatum nog niet heeft plaatsgevonden, is de gewichtsconsulente gerechtigd vanaf het moment van verzuim de wettelijke rente in rekening te brengen alsook alle kosten die de gewichtsconsulente moet maken om de betreffende vordering te innen, waaronder incassokosten (met een minimum van 15% van de vordering of minimaal € 50,00).

Artikel 9 Bewijs
Voor de bepaling van hetgeen door cliënt of met betrekking tot cliënt is verschuldigd aan de gewichtsconsulente, zijn de boeken en de administratie van de gewichtsconsulente bepalend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid terzake schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen wordt uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente.

Artikel 11 Geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter in het Arrondissement te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen cliënt en de gewichtsconsulente kennis te nemen.

Artikel 12 Privacy
De gewichtsconsulente zal in geen geval gegevens van cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van cliënt, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn op 4 april 2007 onder nummer 34264272 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

 

FaLang translation system by Faboba